Privacyverklaring Vijver-shop.

Versie 1. 29-06-2023 

 

Onze bedrijfsgegevens: 

Dit is de website van Vijver-shop.nl 

Website: https://www.vijver-shop.nl 
Ons vestigingsadres is Electronweg 15 A, 4706 PP Roosendaal 
Ons postadres is Electronweg 15 A, 4706 PP Roosendaal 
Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 68614004   
Ons BTW – nummer is NL 8088.60.203.B01 

 

Wij respecteren Uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor U ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Europese AVG wetgeving en de Telecommunicatiewet. 

  

Inleiding 

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij gegevens van bedrijven en personen. Wij kunnen deze gegevens van uzelf hebben ontvangen hebben, bijvoorbeeld via onze website. Met deze privacyverklaring informeren wij U over hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan. 

  

Te verwerken persoonsgegevens 

  

  • NAW-gegevens; 
  • Contactgegevens (e-mailadressen, telefoonnummers) 
  • Bankrekeningnummer. 

  

Doelen van en grondslagen voor de verwerking 

In een aantal gevallen verwerken wij de persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, maar meestal doen wij dat om de uitvoering van Uw bestelling te kunnen verwerken of om met U te kunnen communiceren over de voortgang van het orderproces. Sommige gegevens worden vastgelegd om praktische of efficiencyredenen, waarvan we ervan uit (mogen) gaan dat die ook in uw belang zijn, zoals: 

 

  • Communicatie en informatievoorziening; 
  • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verzorgen van onze dienstverlening; 
  • Facturering en incasso. 

  

  

Bovenstaande betekent concreet ook dat wij Uw persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden of berichten over onze diensten, als wij daarvan denken dat deze voor U van belang kunnen zijn. Het kan ook gebeuren dat wij contact met U opnemen om feedback te vragen over diensten die door ons zijn verleend of voor markt- of andere onderzoeksdoeleinden. 

In voorkomende gevallen kan het zijn dat wij persoonsgegevens om andere dan bovenstaande redenen willen verwerken en dat we u daar expliciet toestemming voor zullen vragen. 

 

Cookies 

Op onze website gebruiken we cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek. Cookies helpen bijvoorbeeld door te onthouden welke producten U in uw winkelmandje stopt zodat u alle producten in 1 keer kunt bestellen en niet alle informatie steeds weer opnieuw hoeft in te voeren. 

  

We hebben geen speciale relaties of partnerschappen met derden op internet. 

Als wij jouw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. 

Wij en ons hosting-bedrijf waar onze website op staat, hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het onrechtmatig gebruik, om het verlies of de wijziging van informatie te voorkomen die wij ontvangen op onze website. Ons hosting bedrijf verzorgd de beveiliging van de server. 

 

Verstrekking aan derden 

In het kader van onze dienstverlening kunnen wij gebruikmaken van diensten van derden, bijvoorbeeld als deze derden over specialistische kennis of middelen beschikken, die wij niet in huis hebben. Dit kunnen zogenaamde verwerkers of sub verwerkers zijn, die op basis van uw exacte opdracht de persoonsgegevens zullen verwerken. Andere derden die weliswaar strikt genomen geen verwerker zijn van de persoonsgegevens maar daar wel inzage in hebben of kunnen hebben, zijn bijvoorbeeld onze systeembeheerder, leveranciers of hostingpartijen van online-software, of adviseurs wiens advies wij betreffende uw opdracht inwinnen. Als het inschakelen van derden tot gevolg heeft dat zij toegang hebben tot de persoonsgegevens of die zij zelf vastleggen en/of anderszins bewerken, zullen wij met die derden overeenkomen dat zij alle verplichtingen van de AVG zullen naleven. Uiteraard zullen wij alleen derden inschakelen van wie wij kunnen en mogen uitgaan dat zij betrouwbare partijen zijn die adequaat met persoonsgegevens omgaan en overigens de AVG kunnen en zullen naleven. Dit houdt onder meer in dat deze derden uw persoonsgegevens slechts mogen verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden. 

 Uiteraard kan het ook zo zijn dat wij Uw persoonsgegevens aan derden moeten verstrekken in verband met een wettelijke verplichting. 

Wij zullen in geen enkel geval Uw persoonsgegevens zonder uw expliciete toestemming aan derden verstrekken voor commerciële of goede doelen. 

  

 

 

 

Bewaartermijnen 

Wij zullen Uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan nuttig is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Dit betekent dat Uw persoonsgegevens bewaard worden zolang deze nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. 

  

Beveiliging 

Wij hebben voor de bescherming van de persoonsgegevens passende organisatorische en technische maatregelen getroffen voor zover die in redelijkheid van ons kunnen worden verlangd. 

Wij verplichten onze medewerkers en eventueel derden die noodzakelijkerwijs toegang hebben tot de persoonsgegevens tot geheimhouding. Verder dragen wij er zorg voor dat onze medewerkers overigens een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met persoonsgegevens en dat zij afdoende bekend zijn met de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de AVG. Indien U hier prijs op stelt, lichten wij U graag verder in over hoe wij de bescherming van de persoonsgegevens hebben vormgegeven. 

Uw rechten 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van U hebben (behoudens uiteraard indien dit eventuele wettelijke verplichtingen doorkruist). Verder kunt U bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft U het recht de door U verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien U dit wenst. 

Incidenten met persoonsgegevens 

Als er sprake is van een incident (een zogenaamd datalek) aangaande de betreffende persoonsgegevens dan stellen wij U, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan onverwijld op de hoogte indien er concrete kans is op negatieve gevolgen voor Uw persoonlijke levenssfeer en de verwezenlijking daarvan. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij dit datalek hebben ontdekt of daarover door onze (sub)verwerkers zijn geïnformeerd. 

Klachten 

Mocht U een klacht hebben over de verwerking van Uw persoonsgegevens, dan vragen we U hierover met ons contact op te nemen. Mocht dit niet tot een bevredigende uitkomst leiden, dan heeft U altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. 

Verwerking binnen de EER 

Wij zullen de persoonsgegevens alleen verwerken binnen de Europese Economische Ruimte, behalve als u hierover met ons andere schriftelijke afspraken overeenkomt. Uitzondering hierop zijn situaties waarin wij contactmomenten via onze website en/of social mediapagina’s (zoals Facebook en LinkedIn) in kaart willen brengen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld bezoekersaantallen en opgevraagde webpagina’s. Uw gegevens worden door derden buiten de EU opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook. Deze partijen zijn ‘EU-VS Privacy Shield’-gecertificeerd, zodat zij zich moeten houden aan de Europese privacyregelgeving. Overigens betreft dit slechts een beperkt aantal gevoelige persoonsgegevens, met name Uw IP-adres. 

Wijzigingen 

Ongetwijfeld zal ons privacy beleid wel eens worden gewijzigd. De meest recente versie van de privacyverklaring is logischerwijs de van toepassing zijnde versie en is te vinden op onze website.  

Tot slot 

Wij hopen U met deze privacyverklaring een helder beeld te hebben gegeven van ons privacy beleid. Mocht U echter vragen hebben over hoe wij omgaan met persoonsgegevens, dan horen wij dat graag. 

Via onderstaande wegen kunt U contact met ons opnemen in verband met ons privacy beleid: 

Wenst u te reageren op ons privacy beleid, dan kunt u contact met ons opnemen via: 

  • E-Mail: info@vijver-shop.nl 
  • Telefoon: 0165 – 512 222 
  • Brief: Electronweg 15 A, 4706 PP Roosendaal   

 

Over communicatie per e-mail: 
Als U in de toekomst geen e-mails meer wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt U contact met ons opnemen via hierboven vermelde contactgegevens. 

Over communicatie per brief: 
Als U ons via onze website uw postadres meedeelt, zal U alleen de informatie ontvangen die U aangevraagd hebt, op het adres dat U ons meegedeeld heeft. 

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze website toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Wenst U toegang tot deze informatie, neem dan contact op met ons via hierboven vermelde contactgegevens. 

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze website de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te wijzigen of te corrigeren. Als U Uw persoonlijke gegevens wenst te wijzigen, neem dan contact op met ons via hierboven vermelde contactgegevens. 

Scroll naar boven