ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING

 

VIJVER-SHOP

Electronweg 15 A

4706 PP Oud Gastel

 

hierna te noemen: gebruiker

 

Artikel 1                Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden ;

Koper: de wederpartij van gebruiker ;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en koper.

 

Artikel 2               Algemeen

1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen gebruiker en een koper waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

 

Artikel 3               Aanbiedingen en offertes

1.Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2. De overeenkomst komt tot stand zodra de gebruiker de acceptatie van het aanbod door de wederpartij schriftelijk heeft bevestigd. De opdrachtbevestiging geschiedt direct na de bestelling in de vorm van een E mail.

3. Levertijden in de opdrachtbevestiging van de gebruiker zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 4             Prijzen

De prijzen op onze website zijn vermeld in € (Euro) en inclusief BTW, echter exclusief verzendkosten. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijsverhogingen en onder voorbehoud van type – en andere fouten.

Artikel 5                              Uitvoering van de overeenkomst

1.Wij proberen uw artikelen binnen 5 werkdagen bij u af te leveren, maar garanderen dat levering binnen 14 werkdagen zal plaatsvinden indien de door u bestelde artikelen op voorraad zijn bij onze leveranciers.

2.In het uitzonderlijke geval dat het artikel niet meer leverbaar is, behoudt Vijver-shop zich te aller tijden het recht voor ,om naar keuze van de klant, hetzij voor gratis nalevering te zorgen van een vergelijkbaar product qua kwaliteit en prijs, hetzij de koper te crediteren voor het betaalde bedrag.

3.Verzendingen geschieden steeds voor rekening en risico van de koper. De keuze van de wijze van verzending en verpakking is aan Vijver-shop.nl. Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de goederen ons bedrijf verlaten.

4.Vijver-shop is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.

5.Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel, wij streven er naar om de afbeelding regelmatig te updaten, hier kan geen aanspraak op worden gemaakt.

 

Artikel 6               Afleveringskosten

De afleveringskosten worden separaat per product bepaald en staan vermeld op de website op het moment, dat U een product in de winkelmand wilt plaatsen. De totale verzendkosten worden eveneens per bestelling apart vermeld

Artikel 7          Betalingsmogelijkheden.

1.U ontvangt van uw bestelling een E-mail ter bevestiging. Tevens ontvangt u van Vijver-shop.nl een gespecificeerde factuur met vermelding van de BTW.

2.Vooruitbetaling.U maakt het factuurbedrag over op onze rekening: 46.32.25.651 t.n.v. Vijver-shop.nl te Roosendaal onder vermelding van het factuurnummer. Na ontvangst van uw betaling gaan wij tot levering over.

3. Ook kunt U gebruik maken van betaling middels een Ideal overschrijving per bank.

4.Ook is het mogelijk uw bestelling bij Vijver-shop.nl af te halen tegen contante betaling. U maakt hiertoe van tevoren een afspraak. Uiteraard betaalt u dan geen leveringskosten.

5. Paypal, Visa en Mastercard via Paypal, Sofort banking en MisterCash.

Artikel 8          Garantie

1.Vijver-shop.nl is tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent. Wanneer sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd monteren of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van Vijver-shop.nl liggen, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of doet verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden.

2.Uw factuur geldt tevens als garantiebewijs. Bewaar deze factuur dus goed. Zonder overleg van de factuur kunnen wij helaas niet beoordelen of het product bij Vijver-shop.nl aangekocht is. De koper is verplicht de producten bij aankomst te inspecteren en eventuele gebreken direct aan Vijver-shop.nl te melden. Indien de goederen met een vrachtbrief/CMR worden afgeleverd moet de schade op de CMR/Vrachtbrief worden vermeld. Indien dit niet is gebeurd kunnen wij U claim niet in behandeling nemen.

3. Uw retourzending moet van tevoren bij ons gemeld zijn.

4. De producten zijn ongebruikt en onbeschadigd en dienen in de originele verpakking door ons ontvangen te worden. Ook moet de factuur worden bijgevoegd.

Artikel 9          Herroepingrecht

De koper heeft het recht om binnen veertien dagen na ontvangst van de bestelling de gedane aankoop te herroepen zonder opgaaf van reden. Dit geldt niet voor producten welke gebruikt zijn, tijdschriften, voeding, vijvers, test-sets en op maat gebouwde producten zoals vijverfolie en rubberfolie. De goederen dienen compleet, onbeschadigd, ongebruikt en in originele verpakking met factuur geretourneerd te worden. De verzendkosten komen voor rekening van de koper. Vijver-shop.nl betaald binnen een periode van 5 werkdagen na ontvangst en controle van de retourgoederen het betaalde bedrag minus de verzendkosten terug aan de koper.

Artikel 10        Overmacht

Indien Vijver-shop.nl door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Indien de overmachttoestand 14 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige (schade)vergoeding. Onder overmacht van Vijver-shop.nl wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen, uitsluitingen en stagnatie of andere problemen bij de toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstanties. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachttoestand op de hoogte stellen.

Artikel 11        Aansprakelijkheid

Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Vijver-shop.nl in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Vijver-shop.nl niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van Vijver-shop.nl. De klant vrijwaart Vijver-shop.nl te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.

De aansprakelijkheid van Vijver-shop.nl blijft ten allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat Vijver-shop.nl de klant maximaal in rekening had kunnen brengen.
De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Vijver-shop.nl ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 12        Geschillen

Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde Nederlandse rechter is bij uitsluiting van andere instanties bevoegd tot kennisneming van alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst tussen Vijvershop.nl en de koper mochten ontstaan.

 

 

Oud Gastel 3-11-2015

Vakantie

Wegens vakantie verzenden wij geen bestellingen tot en met maandag 5 Augustus.